Skip to Content

Board Members

 Photo of Board Members
Back row (from left to right): Mr. TSANG Kin-chiu, Dr. NG Yut-ming, Ms. LUI Siu-ying, Ms. MAN Yuen-ling, Connie, Ms. CHAN Tsz-wai, Ms. LEE Cheung-pui, Sindy Cat, Ms. LI Yuen-wah, Cecilla*, Ms. CHEUNG Lai-yi
Front row (from left to right): Dr. KWOK Ngai-kuen, Dr. TING Wai-fong, Mr. LO Wa-kei, Roy, Dr. LEUNG Chuen-suen, Mr. LUN Chi-wai, Mr. HUI Chung-shing, Herman, Miss TO Shuk-yi

Tenure of office from 16 January 2019 to 15 January 2022

Dr. LEUNG Chuen-suen (Chairperson)
Mr. LUN Chi-wai (Deputy Chairperson)
Dr. TING Wai-fong (Honorary Secretary)
Mr. LO Wa-kei, Roy (Honorary Treasurer)
Ms. CHAN Tsz-wai (Elected Member)
Ms. CHEUNG Lai-yi (Elected Member)
Mr. HUI Chung-shing, Herman, S.B.S., M.H., J.P. (Appointed Member)
Ms WONG Yin-yee (Representative of Director of Social Welfare)(from 1 June 2021)
Dr. KWOK Ngai-kuen (Elected Member)
Ms. LEE Cheung-pui, Sindy Cat (Appointed Member)
Ms. LUI Siu-ying (Appointed Member)
Ms. MAN Yuen-ling, Connie (Appointed Member)
Dr. NG Yut-ming (Elected Member)
Miss TO Shuk-yi (Appointed Member)
Mr. TSANG Kin-chiu (Elected Member)

*Ms. Li was formerly representative of Director of Social Welfare till 19/3/2020.
TOP